Αρχική σελίδα » Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών... » Πρόγραμμα Σπουδών » 2012-2014

Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2014

Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας για τους εισαχθέντες κατά το Ακαδ. Έτος 2012-2013 και 2013-2014, το ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» είναι Πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας) και προϋποθέτει την πλήρη απασχόληση των φοιτητών του  (fulltime course). Προϋπόθεση για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αποτελεί η συμπλήρωση 44 διδακτικών μονάδων και 120 πιστωτικών μονάδων ECTS.

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει ειδίκευση σε επτά διαφορετικές κατευθύνσεις (Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή και Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης), οι οποίες έχουν ως συνεκτικό άξονά τους την έννοια του εκπαιδευτικού έργου. Οι παραδόσεις αρχίζουν τον Οκτώβριο και λήγουν τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι ώρες διδασκαλίας και οι υποχρεώσεις των φοιτητών καθορίζονται με βάση τη δομή του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και το περιεχόμενο των μαθημάτων, όπως αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών και περιγράφεται από το Σύστημα Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Ως διδάσκοντες ορίζονται μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας και του εξωτερικού, ή άλλοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας.

Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το στόχο και τη βαρύτητά τους σε διδακτικές και πιστωτικές μονάδες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από 2 μαθήματα γενικού χαρακτήρα, κοινά και για τις επτά κατευθύνσεις. Τα μαθήματα αυτά αποσκοπούν στο να δώσουν τον απαραίτητο κορμό εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν να διαμορφωθεί μία κοινή και επιστημονικά επαρκής και σφαιρική προσέγγιση του Εκπαιδευτικού Έργου, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία εντάσσονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το εισαγωγικό μάθημα της κάθε κατεύθυνσης, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές της και αποσκοπεί σε μια ουσιαστική εισαγωγική επισκόπηση του θεματικού χώρου που επέλεξε ο κάθε φοιτητής. Μια τρίτη κατηγορία αποτελείται από τα μαθήματα επιλογής, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων υποχρεούται να επιλέξει κάθε φοιτητής. Η δυνατότητα επιλογής αφορά τα εισαγωγικά μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων και το μάθημα της Κοινωνιολογίας Εκπαίδευσης και μπορεί να ασκηθεί είτε στο Α΄ είτε στο Γ΄ εξάμηνο, προσφέροντας στους φοιτητές την ευκαιρία να διευρύνουν τον επιστημονικό τους ορίζοντα, ανάλογα με τα ειδικά παιδαγωγικά και επιστημονικά ενδιαφέροντά τους. Στο Β΄ και το Γ΄ Εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα της κατεύθυνσής τους και συμμετέχουν στην αντίστοιχη πρακτική άσκηση. Στα εξάμηνα αυτά η εξειδίκευση αποκτά συστηματικό χαρακτήρα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εφαρμογής των νέων γνώσεων στον εκπαιδευτικό χώρο. Τέλος, στο Δ΄ εξάμηνο, ο φοιτητής συνθέτει διπλωματική εργασία, η οποία συνεισφέρει το 25% επί του συνολικού βαθμού.

Έτσι, το πρόγραμμα μαθημάτων έχει την ακόλουθη δομή:

Γενικά και εισαγωγικά μαθήματα - 1ο Εξάμηνο

α. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (υποχρεωτικό μάθημα, 3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (υποχρεωτικό μάθημα, 3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

γ1. Εισαγωγικό Μάθημα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Διδασκαλίας: Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 1, 2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

γ2. Εισαγωγικό μάθημα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 2, 2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

γ3. Εισαγωγικό μάθημα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Μάθησης για την Αειφορία: Βασικές Έννοιες και Προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Μάθησης για την Αειφορία (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 3, 2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

γ4. Εισαγωγικό μάθημα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 4, 2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

γ5. Εισαγωγικό μάθημα Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 5, 2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

γ6. Εισαγωγικό μάθημα Ειδικής Αγωγής (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 2, 2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

γ7. Εισαγωγικό μάθημα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 2, 2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

γ8. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (υποχρεωτικό μάθημα επιλογής, 2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

δ. Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα γ1-γ8 (στο α΄ ή στο γ΄ εξάμηνο).

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης - 2ο και 3ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα)

1. Κατεύθυνση: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (i. Αρχαίων Ελληνικών, ii. Νεοελληνικής Γλώσσας, iii. Λογοτεχνίας iv. Ιστορίας (6 δ.μ., 16 μονάδες ECTS)

β. Ο Εκπαιδευτικός & η Τάξη: Κριτική Παρατήρηση & Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

Συνθετική Εργασία α΄ έτους (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

γ. Αρχές και Μέθοδοι Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

δ. Πρακτική Άσκηση: Διδασκαλία και Έρευνα στο Σχολικό Περιβάλλον (8 δ.μ., 20 μονάδες ECTS)

2. Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών – Ψυχομετρία (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων Παρεμβάσεων και Πολιτικών (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

γ. Σχολική Αποτελεσματικότητα και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

Συνθετική Εργασία α΄ έτους (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

δ. Ποιοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης – Εθνογραφία του Σχολείου (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

ε. Πρακτική Άσκηση: Ενδυναμωτική Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων (8 δ.μ., 20 μονάδες ECTS)

3. Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Αρχές Διδακτικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

β. Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Ζητήματα και Τρόποι Διδακτικής Προσέγγισής τους (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ. Αρχές, Μορφές και Εφαρμογές της Διαβίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

δ. Φιλοσοφικές και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της Σχέσης Άνθρωπος – Περιβάλλον (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

Συνθετική Εργασία α΄ έτους (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

ε. Πρακτική Άσκηση στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και την Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Υλικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία (4 δ.μ., 12 μονάδες ECTS)

στ. Πρακτική Άσκηση στο Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Ερευνητικών Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μάθηση για την Αειφορία (4 δ.μ., 12 μονάδες ECTS)

4. Κατεύθυνση: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Θεωρητικές Προσεγγίσεις του Πολυπολιτισμικού Φαινομένου σε Μακρο- και Μικροεπίπεδο (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Μεθοδολογία και Πράξη της Διαπολιτισμική Έρευνας (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

γ. Διαπολιτισμική Σχολική Ψυχολογία (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

Συνθετική Εργασία α΄ έτους (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

δ. Διαπολιτισμική Μάθηση και Εκπαιδευτική Πολιτική (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

ε. Πρακτική Άσκηση στο Σχολικό Περιβάλλον (8 δ.μ., 20 μονάδες ECTS)

5. Κατεύθυνση: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων βασισμένων στις Ψηφιακές Τεχνολογίες (Πρακτική Άσκηση - 4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

γ. Αξιολόγηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Πρακτική Άσκηση - 4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

Συνθετική Εργασία α΄ έτους (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

δ. Ψηφιακές Τεχνολογίες, Σχολική Τάξη και Εκπαιδευτικό Σύστημα (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

ε. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ομαδοσυνεργατική Μάθηση (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

στ. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

6. Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Μεθοδολογία Έρευνας στην Ειδική Αγωγή (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (3 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

γ. Πρακτική Άσκηση 1 (4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

Συνθετική Εργασία α΄ έτους (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

δ. Νέες Τάσεις και Προοπτικές στην Ειδική Αγωγή (2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

ε. Διαταραχές Μάθησης και Συμπεριφοράς: Διάγνωση και Αντιμετώπιση (2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

στ. Αναπτυξιακές Διαταραχές: Διάγνωση και Αντιμετώπιση (2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

ζ. Πρακτική Άσκηση 2 (4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

7. Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση: Θεωρίες Ρύθμισης του Εκπαιδευτικού Συστήματος (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

γ. Ο Ρόλος της Ηγεσίας και των Εκπαιδευτικών στην Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα της Διοίκησης των Σχολικών Μονάδων (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

Συνθετική Εργασία α΄ έτους (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

δ. Σχολική Μονάδα: Κλίμα, Κουλτούρα και Επικοινωνία (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

ε. Πρακτική Άσκηση στο Σχολικό Περιβάλλον (8 δ.μ., 20 μονάδες ECTS)

 

4ο Εξάμηνο (Για όλες τις Κατευθύνσεις):

Σχεδιασμός, Εποπτεία και Σύνθεση Διπλωματικής Εργασίας (11 δ.μ., 30 μονάδες ECTS).