Αρχική σελίδα » Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών... » Πρόγραμμα Σπουδών » 2014-2018

Πρόγραμμα Σπουδών 2014 και εξής

Όπως αναφέρει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ για τους εισαχθέντες κατά το Ακαδ. Έτος 2014-15, το ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» είναι Πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας) και προϋποθέτει την πλήρη απασχόληση των φοιτητών του  (fulltime course). Προϋπόθεση για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αποτελεί η συμπλήρωση 44 διδακτικών μονάδων και 120 πιστωτικών μονάδων ECTS.

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει ειδίκευση σε επτά διαφορετικές κατευθύνσεις (Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή και Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης), οι οποίες έχουν ως συνεκτικό άξονά τους την έννοια του εκπαιδευτικού έργου. Οι παραδόσεις αρχίζουν τον Οκτώβριο και λήγουν τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι ώρες διδασκαλίας και οι υποχρεώσεις των φοιτητών καθορίζονται με βάση τη δομή του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και το περιεχόμενο των μαθημάτων, όπως αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών και περιγράφεται από το Σύστημα Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Ως διδάσκοντες ορίζονται μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας και του εξωτερικού, ή άλλοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας.

Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το στόχο και τη βαρύτητά τους σε διδακτικές και πιστωτικές μονάδες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από 2 μαθήματα γενικού χαρακτήρα, κοινά και για τις επτά κατευθύνσεις. Τα μαθήματα αυτά αποσκοπούν στο να δώσουν τον απαραίτητο κορμό εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν να διαμορφωθεί μία κοινή και επιστημονικά επαρκής και σφαιρική προσέγγιση του Εκπαιδευτικού Έργου, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία εντάσσονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το εισαγωγικό μάθημα της κάθε κατεύθυνσης, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές της και αποσκοπεί σε μια ουσιαστική εισαγωγική επισκόπηση του θεματικού χώρου που επέλεξε ο κάθε φοιτητής. Μια τρίτη κατηγορία αποτελείται από τα μαθήματα επιλογής, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων υποχρεούται να επιλέξει κάθε φοιτητής. Η δυνατότητα επιλογής αφορά τα εισαγωγικά μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων και το μάθημα της Κοινωνιολογίας Εκπαίδευσης, και μπορεί να ασκηθεί είτε στο Α΄ είτε στο Γ΄ εξάμηνο, προσφέροντας στους φοιτητές την ευκαιρία να διευρύνουν τον επιστημονικό τους ορίζοντα, ανάλογα με τα ειδικά παιδαγωγικά και επιστημονικά ενδιαφέροντά τους. Στο Β΄ και το Γ΄ Εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα της κατεύθυνσής τους και συμμετέχουν στην αντίστοιχη πρακτική άσκηση. Στα εξάμηνα αυτά η εξειδίκευση αποκτά συστηματικό χαρακτήρα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εφαρμογής των νέων γνώσεων στον εκπαιδευτικό χώρο. Τέλος, στο Δ΄ εξάμηνο, ο φοιτητής συνθέτει διπλωματική εργασία, η οποία συνεισφέρει το 25% επί του συνολικού βαθμού.

Έτσι, το πρόγραμμα μαθημάτων έχει την ακόλουθη δομή:

 

Γενικά και εισαγωγικά μαθήματα - 1ο Εξάμηνο

α. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (υποχρεωτικό μάθημα, 3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού (υποχρεωτικό μάθημα, 2 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

γ1. Εισαγωγικό Μάθημα Κατεύθυνσης 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 1, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ2. Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 2: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 3, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ3. Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 3: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μάθηση για την Αειφορία: (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 3, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ4. Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 4: Εισαγωγικό μάθημα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 4, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ5. Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 5: Παιδαγωγική Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 5, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ6. Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 6: Εισαγωγικό μάθημα στην Ειδική Αγωγή (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 2, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ7. Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 7: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης 2, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ8. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (υποχρεωτικό μάθημα επιλογής, 3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

δ. Υποχρεωτικό μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα γ1-γ8 (στο α΄ ή στο γ΄ εξάμηνο).

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης - 2ο και 3ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα)

1. Κατεύθυνση: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία (2 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

β. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Ανθρωπιστικών Αντικειμένων (i. Αρχαίων Ελληνικών, ii. Νεοελληνικής Γλώσσας, iii. Λογοτεχνίας iv. Ιστορίας (8 δ.μ., 16 μονάδες ECTS)

γ. Ο Εκπαιδευτικός & η Τάξη: Κριτική Παρατήρηση & Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (2 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

δ. Πρακτική Άσκηση: Διδασκαλία και Έρευνα στο Σχολικό Περιβάλλον (8 δ.μ., 20 μονάδες ECTS)

ε. Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας – Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (2 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

2. Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

                                          (2ο Εξάμηνο)

α. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων – Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ. Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

δ. Ποιοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

ε. Πρακτική Άσκηση: Κατασκευή και Εφαρμογή Μέσων Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Συμμετοχή σε σχετικές Δραστηριότητες (8 δ.μ., 20 μονάδες ECTS)

στ. Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας – Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (2 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

 

3. Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Αρχές Διδακτικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Διαβίου Μάθηση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Μορφές και Εφαρμογές (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

γ. Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Ζητήματα και Τρόποι Διδακτικής Προσέγγισής τους (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

δ. Φιλοσοφικές και Δι-επιστημονικές Προσεγγίσεις της Σχέσης Άνθρωπος – Περιβάλλον (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

ε. Πρακτική Άσκηση στο Σχεδιασμό Προγραμμάτων και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού (4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

στ. Πρακτική Άσκηση στην Έρευνα (4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

ζ. Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας – Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (2 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

4. Κατεύθυνση: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Θεωρητικές Προσεγγίσεις του Πολυπολιτισμικού Φαινομένου σε Μακρο- και Μικροεπίπεδο (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Μεθοδολογία και Πράξη της Διαπολιτισμική Έρευνας (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

γ. Διαπολιτισμική Σχολική Ψυχολογία (3 δ.μ., 7 μονάδες ECTS)

δ. Διαπολιτισμική Μάθηση και Εκπαιδευτική Πολιτική (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

ε. Πρακτική Άσκηση στο Σχολικό Περιβάλλον (8 δ.μ., 20 μονάδες ECTS)

στ. Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας – Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (2 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

5. Κατεύθυνση: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

β. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων βασισμένων στις Ψηφιακές Τεχνολογίες - Πρακτική Άσκηση (4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

γ. Αξιολόγηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Πρακτική Άσκηση (4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

δ. Ψηφιακές Τεχνολογίες, Σχολική Τάξη και Εκπαιδευτικό Σύστημα (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

ε. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ομαδοσυνεργατική Μάθηση (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

στ. Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

ζ. Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας – Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

6. Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Μεθοδολογία Έρευνας στην Ειδική Αγωγή (3 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

β. Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (3 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

γ. Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας – Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

δ. Πρακτική Άσκηση 1 (4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

ε. Νέες Τάσεις και Προοπτικές στην Ειδική Αγωγή (2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

στ. Διαταραχές Μάθησης και Συμπεριφοράς: Διάγνωση και Αντιμετώπιση (2 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

ζ. Αναπτυξιακές Διαταραχές: Διάγνωση, Αντιμετώπιση και Συμβουλευτική της Οικογένειας (2 δ.μ., 8 μονάδες ECTS)

η. Πρακτική Άσκηση 2 (4 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

7. Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

                          (2ο Εξάμηνο)

α. Εκπαιδευτική Πολιτική (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

β. Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

γ. Ο Ρόλος της Ηγεσίας στην Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα και τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Σχολικών Μονάδων (3 δ.μ., 10 μονάδες ECTS)

                          (3ο Εξάμηνο)

δ. Διοίκηση Σχολικής Μονάδας: Κλίμα, Κουλτούρα, Χρόνος, Επικοινωνία, Συγκρούσεις, Επαγγελματικό Άγχος, Επαγγελματική Ικανοποίηση (3 δ.μ., 6 μονάδες ECTS)

ε. Οικονομικά της Εκπαίδευσης και του Σχολείου (2 δ.μ., 4 μονάδες ECTS)

στ. Πρακτική Άσκηση και Μεθοδολογία στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση (8 δ.μ., 20 μονάδες ECTS)

 

4ο Εξάμηνο:

Σχεδιασμός, Εποπτεία και Σύνθεση Διπλωματικής Εργασίας (11 δ.μ., 30 μονάδες ECTS).