Αρχική σελίδα » Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών... » Προκηρύξεις και Επιλογή Φοιτητών/-τριών » Εξεταστέα Ύλη

03/09/2019

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019-20

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται: Για τις ειδικεύσεις: Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: α/ με συνεκτίμηση προσόντων και β/ με προφορική συνέντευξη, βάσει της ακόλουθης κατανομής: -Βαθμός Πτυχίου: 20%. -Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 15%. -Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής: 5%. -Επιπλέον προσόντα (κατοχή δεύτερου πτυχίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια, επιμόρφωση): 20%  -Συνέντευξη: 40%.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.