Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Ορκωμοσία » Διαδικασία ορκωμοσίας

Διαδικασία προς ορκωμοσία για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες


Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. της 29ης/11/2016 (μπορείτε να την δείτε εδώ),

η διαδικασία που θα ακολουθείται από τη 1.02.2017 είναι η εξής:

Αφού οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εκπληρώσουν όλες τις σπουδαστικές και οικονομικές υποχρεώσεις τους, προκειμένου να προχωρήσουν στην ορκωμοσία τους και την επίσημη λήψη του πτυχίου, χρειάζεται να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία (πατώντας εδώ, μπορείτε να ανοίξετε τον πλήρη οδηγό της διαδικασίας):

Βήμα 1ο:

Παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (γρ. 303) σε 2 αντίτυπα έγγραφο (υπόδειγμα εδώ), που περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους τμήματα:

1. Βεβαίωση έγκρισης της εργασίας (υπογράφεται με την επίδοση της βεβαίωσης στο/στη φοιτητή/τρια, από τη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ.).

2α. Υπεύθυνη δήλωση του/της συγγραφέα ότι αναρτά στο Ψηφιακό Αποθετήριο του Ε.Κ.Π.Α. "Πέργαμος" (βλ. παρακάτω) πιστό αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας του/της σε μορφή pdf και με την οποία παραχωρεί στη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Π.Α. τη μη αποκλειστική άδεια διαδικτυακής διάθεσης της Διπλωματικής Εργασίας.

Σημ.: Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου, "δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο συγγραφέας/δημιουργός της Διπλωματικής Εργασίας".

2β. Υπεύθυνη δήλωση του/της συγγραφέα με την οποία ορίζει την επιλογή του/της για το βαθμό πρόσβασης που θα έχουν οι διαδικτυακοί χρήστες στο περιεχόμενο της Εργασίας (βλ. κείμενο της βεβαίωσης).

(υπογράφεται από τον/την συγγραφέα της Εργασίας)

Σημ.: Το Ε.Κ.Π.Α. υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους συγγραφείς των Διπλωματικών Εργασιών να επιλέγουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο περιεχόμενο.

3α. Βεβαίωση ορθής & επιτυχούς ανάρτησης της Διπλωματικής Εργασίας στην πλατφόρμα "Πέργαμος".

3β. Βεβαίωση ότι ο φοιτητής/τρια δεν χρωστάει συγγράμματα στη Βιβλιοθήκη.

(υπογράφεται από τη Βιβλιοθήκη)

Βήμα 2ο:

Ο/Η φοιτητής/τρια παραδίδει τα 2 αντίτυπα της άνωθεν βεβαίωσης στη Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής (γρ. 536), με συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα τμήματα 1, 2α & 2β. 

Βήμα 3ο:

Ο/Η φοιτητής/τρια αναρτά στη διαδικτυακή πλατφόρμα "Πέργαμος" τη Διπλωματική Εργασία. 

(Για να δείτε τα βήματα ανάρτησης της Διπλωματικής Εργασίας στην πλατφόρμα, πατήστε εδώ.)

Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή pdf, στην τελική του έκδοση και να μην είναι κλειδωμένο.

Η υποβληθείσα εργασία ελέγχεται ως προς την ορθότητα των στοιχείων στα υποχρεωτικά πεδία από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Αν διαπιστωθούν λάθη τότε ενημερώνεται, με e-mail, ο φοιτητής/φοιτήτρια και διορθώνει ή συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και επαναλαμβάνει την ανάρτηση.

Όταν διαπιστωθεί από τη Βιβλιοθήκη η ορθή συμπλήρωση και ανάρτηση της εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, τότε εγκρίνεται η απόθεση και η εργασία εντάσσεται στη συλλογή της «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Ψηφιακού Αποθετηρίου. Τότε ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (βιβλιοθήκη, φοιτητής/φοιτήτρια, επιβλέπων καθηγητής και η Γραμματεία).

Βήμα 4ο:

Τρεις εργάσιμες ημέρες μετά από το ανωτέρω 2ο Βήμα, ο/η φοιτητής/τρια πηγαίνει στη Βιβλιοθήκη και παραλαμβάνει υπογεγραμμένο από τη Βιβλιοθήκη το ένα από τα δύο αντίτυπα του αρχικού εντύπου (βλ. Βήμα 1ο) και το καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ., μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να καταθέσει εκεί αίτηση ορκωμοσίας:

- την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο), ακόμα κι αν έχει λήξει,

- το Φοιτητικό Δίπτυχο (εφόσον έχει),

- το Βιβλιάριο Υγείας Φοιτητή (εφόσον έχει).

Κάνει αίτηση ορκωμοσίας.

Βήμα 5ο:

Να προσκομίσει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε ψηφιακή μορφή ελληνική και αγγλική περίληψη 150 λέξεων  της Διπλωματικής Εργασίας.

Σημείωση: Οι φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης «Ψ.Τ. στην Εκπαίδευση», εφόσον στα πλαίσια της Διπλωματικής τους Εργασίας κατασκεύασαν εκπαιδευτικό λογισμικό, παρακαλούνται να το προσκομίζουν διακριτά.