Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Υποστήριξη Διπλωματικών Εργασιών

Υποστήριξη Διπλωματικών Εργασιών

Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στον επόπτη και τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μετά το πέρας των διορθώσεων που υποδεικνύονται στον φοιτητή, ο επόπτης συντάσσει εισηγητική έκθεση και καλεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε προφορική υποστήριξη ενώπιον δύο τουλάχιστον μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται εντός κάποιας από τις τρεις (3) χρονικές περιόδους, τις περιόδους των εξεταστικών, όπως αυτές ορίζονται από τον ευρύτερο ακαδημαϊκό προγραμματισμό του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Η διαδικασία υποστήριξης είναι ανοιχτή στο κοινό.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η διπλωματική εργασία αξιολογείται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή στην κλίμακα του δέκα (10) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ αναρτάται ελληνική και αγγλική περίληψη. 

Μπορείτε να βλέπετε τις σχετικές με τις περιόδους υποστήριξης πατώντας εδώ.